• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

     

       วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 12 ศยช. รวมจำนวน 48 คน เข้าร่วมการประชุมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ภารกิจ 5 ด้าน) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม การรายงานยุติธรรมใส่ใจ 24 ชม. และแอพพลิเคชั่น Justice Care ตลอดจนการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566 14:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 79 คน