• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

กิจกรรมยุติธรรมชุมชนเดินเท้าเข้าพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

       

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยุติธรรมชุมชนเดินเท้าเข้าพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านลูโกะ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ กระเป๋า /โปสเตอร์สมุดกฎหมายที่ควรรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คณะกรรมการและเครือข่ายศูนย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจปัญหา จำนวน 20 ครัวเรือน

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2566 16:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 64 คน