• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

โครงการ “กฏหมายน่ารู้ สู่ประชาชน”

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี/ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมความรู้ ตามโครงการ “กฏหมายน่ารู้ สู่ประชาชน” ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการชุมชน /ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมโดยมีการแบ่งกลุ่ม นำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือ และแสดงความเห็น เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไป ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยประสานงาน

ลงวันที่ 17 ก.พ. 2566 15:12 น.

จำนวนผู้อ่าน 81 คน