• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

“ จังหวัดเคลื่อนที่”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผอ.สนง.คุมประพฆติจังหวัดปัตตานี / ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสุกฤษ บุญสิทธิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี /สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมกับเจ้าหน้าทีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ออกหน่วยบริการตามโครงการบริการประชาชน “ จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยให้บริการปรึกษากฏหมาย /แจกเอกสารแผ่นพับ/ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ/งานของ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด บนเวที กลาง โดยมี นางพาตีเมาะ สะดี ยามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และมีประชาชนไปรับบริการ

ลงวันที่ 3 พ.ค. 2566 14:29 น.

จำนวนผู้อ่าน 122 คน