• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

         สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมหน่วยงานร่วมบูรณาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำบทบาทภารกิจ , การให้บริการของกระทรวงยุติธรรม , กองทุนยุติธรรม , การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และรับคำร้องขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ผ่านการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมบริการสังคมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดการออกหน่วยบริการประชาชนจากส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 18 ก.ย. 2562 15:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 275 คน