• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

      วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายเซาฟีฮ์ เจะแย นิติกร และนายอิมรอน เบ็ญตอยยิบ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี ณ ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ 24 ก.ย. 2562 15:42 น.

จำนวนผู้อ่าน 259 คน