• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และยุติธรรมจังหวัดปัตตานีทำหน้าที่เป็นเลขานุการ สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ลงวันที่ 26 ก.ย. 2562 14:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 283 คน