• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอ/ตำบล (ศูนย์เก่า) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

      วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอ/ตำบล (ศูนย์เก่า) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องพิจารณา ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ฯ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ลงวันที่ 2 ต.ค. 2562 15:12 น.

จำนวนผู้อ่าน 101 คน