• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายเบื้องต้น และบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม

    วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนยะหริ่ง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอยะหริ่ง จัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน สร้างเยาวชนหัวใจยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายเบื้องต้นและบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรมเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับสถานศึกษาและกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง
๑ .บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด วิทยากรผู้บรรยายเป็นนักวิชาการยุติธรรม
๒.กฎหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่/ สิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวชนควรรู้ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ฯลฯ วิทยากรผู้บรรยายเป็นนิติกรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๓๕ คน และจำนวนเด็กและเยาวชนดังกล่าวนั้นได้ทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ คนเพื่อส่งเข้าประกวด"หนู หนู รู้กฎหมาย" ในระดับจังหวัดต่อไป

ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563 16:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 20 คน