• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน สร้างเยาวชนหัวใจยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังกว้าง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน

     เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังกว้าง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน จัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน สร้างเยาวชนหัวใจยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายเบื้องต้น และบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับสถานศึกษาและกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง
๑.บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด วิทยากรผู้บรรยายเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ลาน
๒.กฎหมายเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่/ สิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวชนควรรู้ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ฯลฯ วิทยากรผู้บรรยายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังกว้าง ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน ๓๕ คน และจำนวนเด็กและเยาวชนดังกล่าวนั้นได้ทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ คนเพื่อส่งเข้าประกวด"หนู หนู รู้กฎหมาย" ในระดับจังหวัดต่อไป

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 10:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 84 คน