• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เรื่องกฎหมายเบื้องต้น และบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม

     วันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เรื่องกฎหมายเบื้องต้น และบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับสถานศึกษา และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๕๕ คน และจำนวนเด็กและเยาวชนดังกล่าวนั้นได้ทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ คน เพื่อส่งเข้าประกวด"หนู หนู รู้กฎหมาย" ในระดับจังหวัดต่อไป

 

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 16:42 น.

จำนวนผู้อ่าน 14 คน