• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สยจ.ปัตตานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

        นายสัณฐาน รัตนะ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายเซาฟีฮ์ เจะแย นิติกร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม โดยในที่ประชุม/อบรม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการการณ์ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

ลงวันที่ 17 ม.ค. 2563 13:56 น.

จำนวนผู้อ่าน 82 คน